ANNA-LENA SCHNABEL quartett – Luggage – B-FLAT berlin

Anna-Lena Schnabel: alto saxophone

Florian Weber: piano

Dan Weiss: drums

Phil Donkin: bass

ANNA-LENA SCHNABEL quartett – Luggage – B-FLAT berlin

 

Anna-Lena Schnabel: alto saxophone

Florian Weber: piano Dan Weiss: drums Phil Donkin: bass

 

 

ANNA LENA SCHNABEL quartett | Toy | B-Flat – Berlin

 

 

Anna-Lena Schnabel: alto saxophone Florian Weber: piano Dan Weiss: drums Phil Donkin: bass